אפריל 15, 2019

תנאי השתתפות

הריני מאשר/ת כי אני משתתפ/ת באירועים של קהילת נווה נאמן על אחריותי בלבד ואין לי ולא יהיו לי תלונות או תביעות כלפי מארגי האירועים בכל הקשור במישרין או עקיפין בהשתתפותי באירועים.

X