1/1/2021

תנאי השתתפות

הריני מאשר/ת כי אני משתתפ/ת באירועים של קהילת נווה נאמן על אחריותי בלבד ואין לי ולא יהיו לי תלונות או תביעות כלפי מארגני האירועים בכל הקשור במישרין או בעקיפין בהשתתפותי באירועים.

X